Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος...

logos.arnion.gr

Ἀρνίον Ἑστηκὸς...

† πατρὸς Σεραφείμ

π. Σεραφεὶμ Δημόπουλος