Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος...

logos.arnion.gr

Ὁ Τίμιος Πρόδρομος. «Μετανοεῖτε, ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.»

Ὁμιλία 7η :  Ὁ Τίμιος Πρόδρομος. «Μετανοεῖτε, ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν  Οὐρανῶν.»

Ἡμερομηνία :  30-01-2012.

Διάρκεια :  00:58:02.

Λήψη Ἀρχείου mp3

Διάλογος που ακολούθησε της ομιλίας.

Διάρκεια :  01:01:58.

Λήψη Ἀρχείου mp3

 

 

 Ἐδῶ καί δύο χιλιάδες καί πλέον χρόνια, ἐγένετο ρῆμα Θεοῦ στόν υἱόν τοῦ ἱερέα Ζαχαρία, τόν Ἰωάννην τόν Πρόδρομον, νά ἀφήσει τήν ἔρημον καί νά κατέβει στά περίχωρα τῆς Ἰουδαίας, στόν Ἰορδάνη ποταμό καί ἐκεῖ νά βαπτίζει τόν λαόν καί νά κηρύττει μετάνοια. Ὁ Τίμιος Πρόδρομος, ἀδελφοί μου, προσπαθοῦσε νά φέρει τόν λαόν σέ συναίσθηση, σέ μετάνοια, ὥστε νά εἶναι ἕτοιμοι νά ὑποδεχθοῦν τόν Κύριον, ὁ ὁποῖος θά ἔδινε τήν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν.

 

Ἐάν ἀδελφοί μου, ζοῦσε σήμερα ὁ Τίμιος Πρόδρομος, τί θά ἔκανε; Τί θά ἔλεγε; Ἐμεῖς σήμερα, πού λέμε ὅτι εἴμαστε χριστιανοί, ὅτι ἐξομολογούμεθα, ὅτι κοινωνᾶμε, δέν ξέρω… ζοῦμε συνειδητά; Αὐτό τό μετανοεῖτε τοῦ Προδρόμου, τό βιώνουμε; Ὅταν λέμε μετάνοια, τί σημαίνει; Ἐφόσον ἑκουσίως δεχόμαστε τόν λόγον τοῦ Θεοῦ, δεχόμαστε τήν θεότητα τοῦ Χριστοῦ καί τόν ἔχουμε ὡς Θεόν μας, τότε γιατί δέν ἐφαρμόζουμε τόν νόμον τοῦ Θεοῦ καί εἴμαστε μές στήν ἁμαρτία, στήν ἀστοχία; Γιατί δέν κάνουμε αὐτό τό ὁποῖον θέλει ὁ Θεός;

 

Τό κύριο ἔργο τοῦ Προδρόμου, ἦτο νά μᾶς δείξει τόν Κύριο. Λοιπόν, ἀδελφοί μου, ἄς μήν ἀμελοῦμε, ἄς κάνουμε ἕνα βῆμα περισσότερο, γιά νά ἔχουμε τήν χάριν.