Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος...

logos.arnion.gr

Αἱρέσεις: τό προσωπεῖον τοῦ διαβόλου

Ὁμιλία 9η : Αἱρέσεις: τό προσωπεῖον τοῦ διαβόλου.
Ἡμερομηνία :  24-06-2013.
Διάρκεια :  01:45:27.

Λήψη Ἀρχείου mp3


Διάλογος που ακολούθησε της ομιλίας.
Διάρκεια :  00:48:06.

Λήψη Ἀρχείου mp3

 

 

 Ἐμεῖς οἱ χριστιανοί, εἴμαστε στρατιῶτες τοῦ Χριστοῦ καί καλούμαστε νά εἴμαστε πάντοτε ἕτοιμοι, πότε σέ ἄμυνα καί πότε -ὅταν οἱ καιροί τό καλοῦν- σέ ἐπίθεση ἐνάντια στά σχέδια τοῦ διαβόλου. Ὁ αἰώνιος ἐχθρός μας, εἶναι ὁ διάβολος καί τά ὄργανά του. Σκοπός τοῦ διαβόλου, εἶναι νά μᾶς ρίξει στήν ἁμαρτία, μέ σκοπό νά χάσουμε τήν ψυχή μας.

 

Ὁ Κύριός μας, γι’ αὐτό ἦρθε, νά μᾶς διδάξει τήν ἀλήθεια, νά μᾶς ἐλευθερώσει ἀπό τά πάθη μας, νά καταργήσει τό θάνατο καί νά νικήσει τόν διάβολο. Σήμερα ἐμεῖς, ὡς χριστιανοί, κλῆρος καί λαός, ἔχουμε εὐθύνη, νά συνεχίσουμε τό ἔργον τοῦ Χριστοῦ μας καί Θεοῦ μας, τό ἔργον τῶν Ἀποστόλων, τῶν Πατέρων, τῶν Μαρτύρων, τῶν Ὁμολογητῶν, τῶν Ὁσίων. Δέν ἐπιτρέπεται νά σιωποῦμε καί νά ἀνεχόμεθα νά προβάλλεται ἡ ἁμαρτία καί νά ἐπιβάλλεται μάλιστα καί διά νόμου! Ὄχι! Δέν θά τό δεχθοῦμε! Θά διαμαρτυρηθοῦμε! Γιά μᾶς, πέρα ἀπό τόν κάθε κοσμικό νόμο, ὑπάρχει ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ: «Πειθαρχεῖν δεῖ, Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις»! Πρέπει ἀδελφοί μου, νά εἴμαστε προετοιμασμένοι γιά ὅλα! Ἔτσι θα μιμηθοῦμε τόν Χριστόν μας!

 

Ἀδελφοί μου, ὁ πόλεμος ὁ πνευματικός, γίνεται ἐδῶ καί αἰῶνες! Οἱ Ἅγιοί μας πολέμησαν κατά τοῦ διαβόλου καί τῶν ὀργάνων του καί νίκησαν! Σήμερα, εἶναι ἡ σειρά μας! Ἔχουμε λάβει μιά παρακαταθήκη, τήν πίστη μας καί πρέπει νά τήν κρατήσουμε καί νά τή δώσουμε στίς νέες γενεές, γιά νά διαλαλεῖται μέχρι τή Δευτέρα Παρουσία, ἡ νίκη τοῦ Χριστοῦ μας, κατά του διαβόλου. Καί οἱ ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι βρίσκονται στό σκότος, στήν ἄγνοια, νά βλέπουν, νά ἀκοῦν μέ τή ζωή μας τόν Χριστόν καί οἱ καλοπροαίρετοι νά ἐλευθερώνονται ἀπό τήν πλάνη. Ἀξίζει καί γιά μιά ψυχή νά ἀγωνιστοῦμε!