Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος...

logos.arnion.gr

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος.

Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεὸν.
πάντα δι΄ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν.
ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων.
καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτία φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.
Ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ Θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης·
οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν, ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι' αὐτοῦ.
οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ' ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός.
Ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον, ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον.
ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, καὶ ὁ κόσμος δι' αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω.
εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον.
ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ,
οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων, οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκὸς, οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρὸς, ἀλλ' ἐκ Θεοῦ ἐγεννήθησαν.
Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας.
                                                                                                                           (Ἰωάν. κεφ. α΄, στίχ. 1 - 14).

 

    Ἀγαπητὲ ἐπισκέπτη,

  • ὁ χῶρος τοῦτος εἶναι Ὀρθόδοξος Χριστιανικός,
  • δὲν ἔχει κερδοσκοπικὸ χαρακτήρα,
  • εἶναι ἐπιτρεπτὴ ἡ ἀφιλοκερδὴς διάδοσίς του,
  • τίθεται σὲ κίνηση ἀπὸ τὴν ἐντολὴ τῆς Ἀγάπης,
  • σκοπός του εἶναι ἡ διάδοσις τῆς Ἀληθείας.

 

    Ἐπιτρέπεται ἡ λῆψις καὶ ἀναδημοσίευσις ὁλοκλήρου ἤ μέρους τοῦ περιεχομένου τοῦ χώρου, ἐφ΄ ὅσον :

  1. γίνεται χωρὶς οἰκονομικὸ ὄφελος,
  2. δὲν ἔχει γίνει καμμία ἀλλοίωσις,
  3. καὶ μὲ ἁπλῆ ἀναφορὰ τῆς προελεύσεώς του.

 

     Οἱ ὀμιλητὲς καὶ οἱ συγγραφεῖς, φέρουν ἐξ' ὀλοκλήρου τὴν εὐθύνη τῶν λόγων τους, πρὸς τὸν Ἄγιο Τριαδικὸ Θεὸ καὶ τοὺς ἀνθρώπους.

 

Τὸν διαδικτυακό χῶρο arnion.gr συνθέτουν δύο τμήματα ·

α). τὸ arnion.gr

μὲ τίτλο «Ἀρνίον ἑστηκὸς ὡς ἐσφαγμένον...» ,

ἀφιερωμένο στὸν π. Ἀθανάσιο Μυτιληναῖο,

β). τὸ logos.arnion.gr

μὲ τίτλο «Λόγος Θεοῦ»,

περιέχει ὁμιλίες καὶ κείμενα ἀρκετῶν ὁμιλητῶν καὶ συγγραφέων.

 

Ἀρνίον Ἑστηκὸς...