Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος...

logos.arnion.gr

Διάφορα θέματα

 

A/A

ΗΜ/ΝΙΑ

ΘΕΜΑ

ΛΗΨΗ

1

18-01-81

Ἡ μεγαλύτερη ἀπάτη τῶν αἰώνων (δ. 57')

Λήψη

2

01-02-81

Τί μπορεῖτε νά περιμένετε ἀπό τήν εὐσέβειά σας (δ. 56')

Λήψη

3

13-03-83

Σέ ποιόν Χριστό πιστεύεις; (δ. 49')

Λήψη

4

01-04-84

Ὁ Ἰησοῦς ἀνατροπέας τοῦ πιό τυρανικοῦ κατεστημένου (δ. 57')

Λήψη

5

/01/1989

Περιπατείν ἐν ἀληθείᾳ (δ. 62')

Λήψη

6

12-02-89

Τό ἡμερολογιακό (δ. 55')

Λήψη

7

19-02-89

Ἡμερολογιακό β1 (δ. 46')

Λήψη

8

19-02-89

Ἡμερολογιακό β2 (δ. 42')

Λήψη

9

14-10-90

Ὁ Σίμων καί οἱ Σίμωνες (δ. 62')

Λήψη

10

20-01-91

Τά παράλογά του Θεοῦ καί τά ἀλλοπρόσαλα τῶν ἀνθρώπων (δ. 54')

Λήψη

11

27-01-91

Ἡ ἀλαζονεία τῆς ἀρετῆς (δ. 53')

Λήψη

12

17-03-91

Ὁ χριστιανισμός σου ταιριάζει σέ ἐκφράζει (δ. 59')

Λήψη

13

05-05-91

Οἱ ὑποσχέσεις καί ὑποθῆκες τοῦ Ἰησοῦ (δ. 54')

Λήψη

14

13-10-91

Θά ἤθελες νά ἔχεις εὐεργέτη σου τόν διάβολο (δ. 60')

Λήψη

15

07-12-91

Πῶς νά ἐκκλησιαζόμαστε (δ. 57')

Λήψη

16

11-10-92

Προειδοποιήσεις (δ. 43')

Λήψη

17

14-11-92

Ὁ ἀνυπόφορος (δ. 36')

Λήψη

18

22-11-92

Ὅλα γιά τόν ἄνθρωπο κ ὁ ἄνθρωπος γιά ποιόν (δ. 45')

Λήψη

19

06-12-92

Ἐργάτες τῆς ἀνομίας (δ. 54')

Λήψη

20

01-02-93

Τά μειονεκτήματα τοῦ πλούτου (δ. 49')

Λήψη

21

14-02-93

Εἰσαγωγή στά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας (δ. 59')

Λήψη

22

21-02-93

Δευτερεύοντες ἀγωγοί της θείας χάριτος (δ. 62')

Λήψη

23

24-10-93

Οἱ ἄχρηστοι (δ. 49')

Λήψη

24

07-11-93

Οἱ ταραχές στήν ἐκκλησία (δ. 63')

Λήψη

25

14-11-93

Οἱ σχέσεις δικαιοσύνης καί ἀλήθειας (δ. 50')

Λήψη

26

21-11-93

Οἱ θλίψεις (δ. 65')

Λήψη

27

28-11-93

Εὐσέβεια καί εὐσεβισμός (δ. 62')

Λήψη

28

19-12-93

Ἐμπειρίες ἀπό τή χριστιανική ζωή (δ. 56')

Λήψη

29

//1994

Πεποίθηση (δ. 51')

Λήψη

30

09-01-94

Ἡ ἀλήθεια γιά τήν πίστη χωρίς κομπασμό (δ. 63')

Λήψη

31

16-01-94

Ἡ κατάπαυση τῶν πιστῶν (δ. 61')

Λήψη

32

23-01-94

Ὁ φθόνος φθείρει φθονοῦντα (δ. 61')

Λήψη

33

30-01-94

Ἄναψαν τά λαμπάκια (δ. 59')

Λήψη

34

06-02-94

Ξεκαινούριωμα τοῦ γηρασμένου κόσμου (δ. 62')

Λήψη

35

13-02-94

Φθαρμένα νοήματα (δ. 58')

Λήψη

36

20-02-94

Ἐκεῖνοι δέν ὑπέκυψαν (δ. 55')

Λήψη

37

19-02-95

Τά σχεδία τοῦ Θεοῦ καί ἡ δική μας στάση (δ. 64')

Λήψη

38

26-02-95

Τά ἀτελείωτα μετά τό τέλος (δ. 61')

Λήψη

39

12-03-95

Ἡ Ὀρθοδοξία καί οἱ σύγχρονες ἀπειλές της (δ. 58')

Λήψη

40

12-03-95

Ἡ Ὀρθοδοξία καί οἱ σύγχρονες ἀπειλές της (δ. 61')

Λήψη

41

19-03-95

Ἀναφορά στήν πρώτη ἀδελφοκτονία (δ. 60')

Λήψη

42

09-04-95

Μηνύματα ἀπό τήν δική του Ἰησοῦ (δ. 60')

Λήψη

43

15-10-95

Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ (δ. 51')

Λήψη

44

22-10-95

Ἐν τῇ νήσῳ τή καλουμένη Πάτμω (δ. 49')

Λήψη

45

17-12-95

Ἡ μεγάλη συγκατάβαση (δ. 59')

Λήψη

46

18-02-96

Χριστιανική θεώρηση τῶν θλίψεων & τοῦ πόνου (δ. 62')

Λήψη

47

10-03-96

Ἡ ὑπακοή στό χῶρο τῆς χριστιανικῆς πίστεως (δ. 60')

Λήψη

48

17-03-96

Πρόσεχε τά μικρά (δ. 62')

Λήψη

49

31-03-96

Ἡ διά χριστοῦ δικαίωσή μας (δ. 61')

Λήψη

50

28-04-96

Τά μετά τήν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ (δ. 61')

Λήψη

51

17-11-96

Ἕως γήρως καί πρεσβείου (δ. 59')

Λήψη

52

24-11-96

Αὐστηρή προειδοποίηση γιά ἑτοιμότητα (δ. 59')

Λήψη

53

01-12-96

Ἀπροσδόκητη ἀποκάλυψη (δ. 56')

Λήψη

54

16-03-97

Ὑπάρχουν καί οἱ ἄλλοι (δ. 64')

Λήψη

55

30-03-97

Οἱ φοβούμενοι τόν Κύριον (δ. 56')

Λήψη

56

16-11-97

Πιστεύω (δ. 51')

Λήψη

57

28-11-97

... Ἕναν Θεό (δ. 59')

Λήψη

58

30-11-97

Καί Ἐνανθρωπήσαντα (δ. 60')

Λήψη

59

07-12-97

Πάσχειν ἀπαθῶς (δ. 60')

Λήψη

60

19-02-98

Τό ἡμερολογιακό 2 (δ. 55')

Λήψη

61

15-03-98

Ναί ἔλα κύριε Ἰησοῦ (δ. 48')

Λήψη

62

23-03-98

Ἡ γνώμη μού (σού, τοῦ) (δ. 60')

Λήψη

63

22-11-98

Ἡ σωτηρία μας εἶναι χάρισμα (δ. 60')

Λήψη

64

01-12-98

Ἄγ. Φιλάρετος (δ. 63')

Λήψη

65

28-02-99

Κυριακή της Ὀρθοδοξίας (δ. 57')

Λήψη

66

14-03-99

Ὅταν ὁμιλεῖ ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ (δ. 66')

Λήψη

67

14-11-99

Ἡ ζύμη τῶν φαρισαίων (δ. 62')

Λήψη

68

21-11-99

Τό σῶμα μας καί ἡ ἱστορία του (δ. 61')

Λήψη

69

28-11-99

Ὅπως σέ βρῶ θά σέ κρίνω (δ. 59')

Λήψη

70

02-12-99

Ἡ ἕν Χριστῷ καί διά Χριστοῦ κληρονομιά τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ (δ. 56')

Λήψη

71

19-03-00

Παθήματα τοῦ νοῦ (δ. 56')

Λήψη

72

02-04-00

Μνήμη δικαίου μετ’ ἐγκωμίου (δ. 60')

Λήψη

73

06-04-00

Μή ἀποστρέψεις τό πρόσωπό σου ἀπό τοῦ παιδός σου (δ. 40')

Λήψη

74

26-11-00

Ὁ ἔχων ὄτα ἀκούειν (δ. 56')

Λήψη

75

03-12-00

Ἀκοή ὑπέρ θυσίαν ἀγαθή (δ. 58')

Λήψη

76

25-03-01

Γιατί ἦλθε ὁ Χριστός στόν κόσμο μας (δ. 50')

Λήψη

77

01-04-01

Τό αἴτημα δυό μαθητῶν (δ. 60')

Λήψη

78

07-10-01

Ἕνα ἀσυνήθιστο ζευγάρι (δ. 59')

Λήψη

79

14-10-01

Συγκλονιστικό περιστατικό σέ μοναστήρι (δ. 59')

Λήψη

80

21-10-01

Αὐτοκριτική ἀπό ἀντιπαραβολή (δ. 56')

Λήψη

81

04-11-01

Ἀκούραστοι στήν ἀγαθοεργία (δ. 57')

Λήψη

82

11-11-01

Οἱ ἀρετές τοῦ κλαριτζῆ (δ. 59')

Λήψη

83

18-11-01

Ἀνυπέρβλητη, ἀσύγκριτη ἡ Χριστιανική Θρησκεία μας (δ. 57')

Λήψη

84

25-11-01

Τό πρῶτο τό μεγαλύτερο ἁμάρτημα (δ. 73')

Λήψη

85

02-12-01

Ὅταν ἀρρωσταίνομε (δ. 73')

Λήψη

86

20-11-05

Ὁ ἄφρων πλούσιος (δ. 60')

Λήψη

87

29-01-06

Ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως (δ. 41')

Λήψη

88

 

Τό μέτρο τῆς πνευματικῆς ὠριμότατος (δ. 58')

Λήψη

89

 

Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο (δ. 61')

Λήψη

90

 

Γῆ καί σποδός χῶμα κ στάχτη (δ. 53')

Λήψη

91

 

Γιά τήν ἀπάθεια (δ. 52')

Λήψη

92

 

Καρπός ὡριμότητας καί προϋπόθεση ἁγιότητας (δ. 61')

Λήψη

93

 

Ἡ κόντρα τοῦ Θεοῦ (δ. 62')

Λήψη

94

 

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ περίπου (δ. 39')

Λήψη

95

 

Ὁ ἀπόλυτος (δ. 45')

Λήψη

96

 

Ἀνθρώπινο σῶμα A (δ. 31')

Λήψη

97

 

Ἀνθρώπινο σῶμα B (δ. 31')

Λήψη

 

Ἀρνίον Ἑστηκὸς...

σεβ/τάτου Ἰγνατίου