Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος...

logos.arnion.gr

 

Ἐπιλογὲς ἕως τὸ 2013

 

A/A

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΘΕΜΑ

ΛΗΨΗ

1

11.26'

Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων.

Λήψη

2

11.47'

Ὁ ἀγώνας τῶν Ἁγίων πατέρων στή Χαλκηδόνα γιὰ τὴν διατήρηση τῆς πίστεως.

Λήψη

3

11.14'

Διὰ μέσου τῆς ἀπιστίας τοῦ Θωμᾶ, ἔχουμε ἀτράνταχτο ἐπιχείρημα ὅτι ὄντως ἀνέστη ὁ Κύριος.

Λήψη

4

7.11'

Ἡ θεραπεία τοῦ Τυφλοῦ.

Λήψη

5

10.3'

Τὸ βάπτισμα τοῦ Ἰωάννη ἦτο βάπτισμα μετανοίας.

Λήψη

6

8.43'

Ἡ ἀναστήλωσις τῶν ἁγίων  εἰκόνων. Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ ἐκ Ραψάνης.

Λήψη

7

8.47'

5η  Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν. Ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία.

Λήψη

8

7.32'

Γιὰ νὰ βρῶ τὸν ἑαυτό μου, πρέπει πρῶτα νὰ τὸν ἀρνηθῶ.

Λήψη

9

6.05'

Νὰ μὴν κάνεις στοὺς ἄλλους ὅ,τι δὲν θέλεις νὰ σοῦ κάνουν.

Λήψη

10

17.37'

Περὶ εἰκόνων καὶ ὀρθολογιστικοῦ πνεύματος.

Λήψη

11

13.33'

Ἡ Ἁγία Σκέπη. Ἡ προστασία τῆς Παναγίας.

Λήψη

12

11.08'

Χάριτι ἐστε σεσωσμένοι.

Λήψη

13

13.26'

Ἂν δὲν ἀρνηθοῦμε ἐκεῖνα ποὺ ἀγαπᾶμε, δὲν μπαίνουμε στὸν Παράδεισο.

Λήψη

14

12.43'

Κύριε δός μοι πνεῦμα εὐθὲς ἒν τοῖς ἐγκάτοις μου.

Λήψη

15

12.59'

Δι’ ὑμῶν βλασφημεῖται ὁ Χριστὸς ἓν τοῖς ἔθνεσι.

Λήψη

16

10.06'

Ὁ δίκαιος Ἰωσὴφ προστάτης τῆς Θεοτόκου.

Λήψη

17

8.36'

Ἐν τῷ κόσμῳ τοῦτο θλῖψιν ἔξετε.

Λήψη

18

6.47'

Πολιτισμένη ἡ καρδία ποὺ δείχνει εὐγνωμοσύνη.

Λήψη

19

11.01'

Ἡ ἀθέτησις μιᾶς καὶ μόνον ἐντολῆς, μπορεῖ νὰ μὴν μᾶς ὁδηγήσει στὸν παράδεισο.

Λήψη

20

8.48'

Ἡ πραότις καὶ ἡ ταπείνωσις, χαρακτηριστικὰ τοῦ Κυρίου.

Λήψη

21

9.34'

Ἡ νηστεῖα δὲν εἶναι διαταγή, εἶναι ἀγάπη πρὸς τὸν Κύριον.

Λήψη

22

8.16'

Ἕνας ὁλόκληρος Θεός, ἡ Ἁγία Τριάς, βρίσκεται μέσα στὴν καρδιά μας.

Λήψη

23

9.51'

Ἡ ὁλιγοπιστία μας ἐμποδίζει τὸν οὐρανὸ νὰ ἀπαντήσει στὰ αἰτήματά μας.

Λήψη

24

7.25'

Δὲν ὑπάρχει πνευματικὴ ζωή, ἄν δὲν ὑπάρχει ἐσωτερικὴ εἰρήνη.

Λήψη

25

12.09'

Στὴν μνήμη τῶν Ἁγίων Μετεωριτῶν Πατέρων.

Λήψη

26

9.27'

Ὁ Χριστὸς στὴν χώρα τῶν Γεργεσηνῶν.

Λήψη

27

10.26'

Τὰ ποικίλα πάθη μας πᾶνε κόντρα πρὸς τὰ δῶρα ποὺ μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός.

Λήψη

28

7.58'

Στὴν Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου.

Λήψη

29

8.41'

Ἡ παραβολὴ τῶν μυρίων ταλάντων.

Λήψη

30

13.36'

Ὅταν ἡ καρδιὰ εἶναι ἁμαρτωλή, δὲν θέλει νὰ πλησιάσει τὸν Χριστό.

Λήψη

 

Ἀρνίον Ἑστηκὸς...

πατρὸς Χρυσοστόμου