Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος...

logos.arnion.gr

 

Ἐπιλογὲς ἔτους 2014

 

A/A

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΘΕΜΑ

ΛΗΨΗ

1

12,40'

Ἡ συνεργασία ψυχῆς καί σώματος, εἶναι ἀπαραίτητη γιά νά ὑπάρξη ἰσορροπία στόν ἄνθρωπο.

Λήψη

2

13,00'

Ὁ δρόμος τῆς σωτηρίας μας ἀρχίζει ἀπό τήν καρδιά τοῦ πλησίον καί τελειώνει στήν καρδιά τοῦ Χριστοῦ.

Λήψη

3

16,31'

Προϋποθέσεις γιά συχνή Θεία Κοινωνία.

Λήψη

4

11,24'

Τῶν ἐν Βηθλεέμ σφαγιασθέντων νηπίων.

Λήψη

5

10,50'

Χρέος καί ὑποχρέωσις κάθε χριστιανοῦ εἶναι, ἡ πορεία του νά εἶναι πορεία Χριστοῦ.

Λήψη

6

15,22'

Πῶς πρέπει νά προσευχόμεθα.

Λήψη

7

17,21'

Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ ἀναστήλωσις τῶν Ἁγίων εἰκόνων.

Λήψη

8

14,21'

Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως. Εἶναι δύσκολος ὁ σταυρός, ἀλλά φέρνει τήν σωτηρία.

Λήψη

9

10,07'

Ἡ φιλοπρωτία ὥς ἀγαθόν καί ὥς ἁμάρτημα.

Λήψη

10

10,47'

Ἡ ὁλιγοπιστία εἶναι γνώρισμα τῆς φύσεως τοῦ ἀνθρώπου, γι' αυτό οἱ ἀπόστολοι εἶπαν στόν Κύριο· “πρόσθες ἠμῖν πίστιν”.

Λήψη

11

12,46'

Τό Ἅγιον Πνεῦμα, ἡ Ἑλληνική γλῶσσα καί οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας συνετέλεσαν ὤστε νά ἔχουμε ἐμείς τήν Ὀρθόδοξη πίστιν καί νά διαφέρουμε ἀπό τους αἰρετικούς καί τούς εἰδωλολάτρες.

Λήψη

12

10,50'

Οἱ πέντε αἰσθήσεις καί ἡ σημασία τους, γιά τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς μας.

Λήψη

13

13,59'

Τό σῶμα μας εἶναι ναός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὀφείλουμε νά μήν τό φθείρουμε.

Λήψη

14

15,27'

Ὁ Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός ὑπῆρξε σωτήρας τοῦ ἔθνους μας.

Λήψη

15

8,02'

Ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν κερδίζεται, μόνον ὅταν ὑπερβοῦμε αὐτά τά ὁποῖα μας κοστίζουν καί εἶναι δύσκολο νά νικήσουμε.

Λήψη

16

10,06'

Ἄν ἀγαποῡμε τόν Χριστό, πρέπει νά ἀφήσουμε τά πάθη μας στά πόδια του, νά σηκώσουμε τόν σταυρό μας καί νά τόν ἀκολουθήσουμε.

Λήψη

17

12,47'

Φοβερός ὁ θάνατος! Ποιός δύναται νά τόν ἀποφύγη;

Λήψη

18

12,50'

Διαχειριστές τοῦ πλοῦτου τοῦ οὐρανοῦ εἶμαστε! Τίποτε δέν μᾶς ἀνήκει.

Λήψη

19

11,21'

Σέ στιγμές δοκιμασίας πρέπει να σηκώνουμε τά χέρια στόν οὐρανό καί να φωνάζουμε, «σῶσε μέ».

Λήψη

20

16,31'

Σχοινοβάτης εἶναι ὁ ὀρθόδοξος χριστιανός, ὁ ὁποῖος ἐπιχειρεῖ νά ὑψωθῆ ἀπό τήν γῆν εἰς τόν οὐρανόν.

Λήψη

 

Ἀρνίον Ἑστηκὸς...

πατρὸς Χρυσοστόμου