Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος...

logos.arnion.gr

† Σεβασμιώτατος Αὐγουστῖνος Καντιώτης

(Ὁμιλίες ἀπό 1 ἕως 100)

 

 

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΛΗΨΗ

1

Θεόδωρος Στουδίτης - Διαζύγιον

Λήψη

2

Ἡ Γυνή καί τό Θηρίον (Ἀποκάλυψις κέφ 17)

Λήψη

3(α)

Ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός

Λήψη

3(β)

Ἀλλάξτε δρόμο

Λήψη

3(γ)

Σκληροτράχηλοι

Λήψη

4

Ἡ Θαυματουργός Προσευχή

Λήψη

5

Οἱ τρεῖς Ἱεράρχες

Λήψη

6

Ὁ Μέγας Φώτιος

Λήψη

7(α)

Ὑπάρχει Θεός

Λήψη

7(β)

Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος

Λήψη

7(γ)

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

Λήψη

8(α)

Καθαροί στήν σκέψη

Λήψη

8(β)

Λόγια - Ἔργα - Πίστις

Λήψη

8(γ)

Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος

Λήψη

9(α)

Σπόρος - Λόγος

Λήψη

9(β)

Ὑπάρχει Ψυχή

Λήψη

9(γ)

Ὀσαννά

Λήψη

9(δ)

Προσεύχεσθε

Λήψη

10(α)

Ἐπί Γῆς Εἰρήνη

Λήψη

10(β)

Μέγας Βασίλειος-Μόδεστος

Λήψη

10(γ)

Ἰορδάνης - Δάκρυα

Λήψη

11

Ἕνας ἀστροναύτης τοῦ Πνεύματος

Λήψη

12

Περί βλασφημίας

Λήψη

13

Ἡ Πίστις τῶν ἡρώων τοῦ 1821

Λήψη

14

Μήπως εἴμεθα χλυαροί

Λήψη

15

Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος στήν ἐποχή μας

Λήψη

16

Ἡ ἀξία τῶν Χριστιανικῶν ὁμάδων

Λήψη

17

Ἕνα πετραδάκι

Λήψη

18

Ἀγωνίζεσθε ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως

Λήψη

19

Οἱ Τσιγκάνοι

Λήψη

20

Οἱ ἄπιστοι ἔναντι τοῦ Χριστοῦ

Λήψη

21

Ὁ διωγμός τῶν Εὐσεβῶν

Λήψη

22

Τό τέλος τῶν ἀσεβῶν

Λήψη

23

Κλεῖστε τίς τηλεοράσεις

Λήψη

24

Τρεῖς τηλεοράσεις

Λήψη

25

Ὁ Κατακλυσμός

Λήψη

26

Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος

Λήψη

27

Ἕνας διάλογος

Λήψη

28

Ἐκλογαί - Ἐκκλησιαστική περιουσία - Διαζύγιον

Λήψη

29

Τό γῆρας

Λήψη

30

Γιατί δέν ὑπογράφω διαζύγιον

Λήψη

31

Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος καί οἱ ἐχθροί του

Λήψη

32

Ἔρχεται πείνα

Λήψη

33

Ἡ εἰδωλολατρία τότε καί τώρα

Λήψη

34(α)

Ἡ δίψα τῆς ψυχῆς

Λήψη

34(β)

Ὁ Ἱερός Αὐγουστίνος

Λήψη

34(γ)

Ἡ ἱστορία τοῦ Σταυροῦ

Λήψη

35

Ὁράματα ἀπό τήν Ἀποκάλυψη

Λήψη

36

Ὁ Ἄτλας τῆς Ὀρθοδοξίας

Λήψη

37(α)

Χριστός Ἀνέστη

Λήψη

37(β)

Ὁ Ἅγιος Γεώργιος - Ὁμολογηταί

Λήψη

37(γ)

Μικροί Ἀπόστολοι

Λήψη

38

Ὁ Σταυρός Νικᾶ

Λήψη

39

Οἱ Πατέρες

Λήψη

40(α)

Οἱ Ἄσωτοι

Λήψη

40(β)

Ἡ Μέλλουσα Κρίσις

Λήψη

40(γ)

Ἀληθῶς Θεοῦ Υἱός ἤν Οὗτος

Λήψη

41

Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ

Λήψη

42(α)

Οὐκ ἐξέστι σοί

Λήψη

42(β)

Καί ὁ Κόσμος Αὐτόν οὐκ ἔγνω

Λήψη

42(γ)

Μήν Μεριμνᾶτε

Λήψη

43

Θρησκευτικός ἤ πολιτικός γάμος

Λήψη

44

Μιά γυναίκα ὑπόδειγμα

Λήψη

45

Ὀρθοδοξία

Λήψη

46(α)

Χαιρετισμοί - Χαρά

Λήψη

46(β)

Χαιρετισμοί - Ἀνόρθωσις

Λήψη

46(γ)

Χαιρετισμοί -Ὕμνος ἅπας ἰττᾶται

Λήψη

47

Ἡ δύναμις τοῦ Θείου Λόγου

Λήψη

48

Θρησκευτική ἀδιαφορία

Λήψη

49

Τό μεγαλύτερο ἁμάρτημα

Λήψη

50

Τίς Ἔνοχος

Λήψη

51

Ἕνα αἶσχος

Λήψη

52

Τί μας λείπει

Λήψη

53

Ὀρθοδοξία τό καύχημά μας

Λήψη

54

Ὀρθοδοξία - Ὀρθοπραξία

Λήψη

55

Ὀρθοδοξία - Χιλιασμός

Λήψη

56

Ἁμαρτήματα τῆς γλώσσης

Λήψη

57

Οἱ δυό ἀστέρες Πατρίς-Οἰκογένεια

Λήψη

58

Ὁ τρίτος ἀστήρ ἡ Θρησκεία

Λήψη

59

Ἕνας κοινωνικός ἀναμορφωτής

Λήψη

60

Εἰκών ἀμετανόητου ἀνθρώπου

Λήψη

61

Μέσα συντελεστικά πρός μετάνοιαν

Λήψη

62

Μνήσθητί μου Κύριε

Λήψη

63

Περί ἁμαρτίας

Λήψη

64

Ἡ ἁπλότις τοῦ Χριστοῦ

Λήψη

65

Πιστεύουμεν

Λήψη

66

Τό ράσο στούς ἀγῶνες τοῦ Ἔθνους

Λήψη

67

Ἡ Πρώτη Ἐντολή

Λήψη

68

Ἡ Δευτέρα Ἐντολή

Λήψη

69

Ἡ Τρίτη Ἐντολή

Λήψη

70

Ἡ Τετάρτη Ἐντολή

Λήψη

71

Πειθαχείν δεῖ θεῶ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις

Λήψη

72

Ὑπακοή εἰς τόν Θεόν

Λήψη

73

Ἰδού ἔστηκα ἐπί τήν θύραν καί κρούω

Λήψη

74

Ἐξομολόγησις

Λήψη

75

Ἅγιος Ἰγνάτιος - Ἀνθρωπαρέσκεια

Λήψη

76

Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

Λήψη

77(α)

Θεία Εὐχαριστία

Λήψη

77(β)

Πλεονεξία

Λήψη

78

Ἀπαραίτητον φάρμακον

Λήψη

79

α) Ἁγία Μόνικα β) Ἅγιος Χαράλαμπος

Λήψη

80

Χαρά

Λήψη

81

α) Χοροί β) Φαρισσαϊσμός

Λήψη

82

Ὁ Νυμφίος - Τροπάριο τῆς Κασσιανῆς

Λήψη

83

α) Μεγάλη Πέμπτη β) Τί ἐποίησας

Λήψη

84(α)

Φῶς Χριστοῦ

Λήψη

84(β)

Λάζαρος

Λήψη

85

Μιά τολμηρή ἰδέα

Λήψη

86

Ἔχω κλῆρον - Νέον κλῆρον

Λήψη

87

Γιατί κατεστράφη ἡ Μικρά Ἀσία

Λήψη

88

Οἱ τρεῖς πτώσεις

Λήψη

89

Ὁ κόκκινος δράκων τῆς Ἀποκαλύψεως

Λήψη

90

Δίκη παγκόσμιος

Λήψη

91

Ἡ ἀξία τῆς ψυχῆς

Λήψη

92

Περί Μετανοίας

Λήψη

93

Τό θάρρος τοῦ Τυφλοῦ

Λήψη

94

Εἴμεθα θρησκευτικόν Ἔθνος

Λήψη

95

Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι

Λήψη

96

Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου

Λήψη

97

Τέκνα ὀργῆς τέκνα κατάρας

Λήψη

98

Τρεῖς κατηγορούμενοι

Λήψη

99

Νιτσεβό

Λήψη

100

Τό Θεῖο Βρέφος

Λήψη

 

 

 

Ἀρνίον Ἑστηκὸς...

† σεβ/τάτου Αὐγουστίνου