Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος...

logos.arnion.gr

† Σεβασμιώτατος Αὐγουστῖνος Καντιώτης

(Ὁμιλίες ἀπό 101 ἕως 208)

 

 

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΛΗΨΗ

101

Ὁ πνευματισμός

Λήψη

102

Ἡ δίψα τῆς Ψυχῆς

Λήψη

103

Ἕνας πλούσιος πού ἔγινε φτωχός

Λήψη

104(α)

Ἡ Ἀγάπη

Λήψη

104(β)

Στρατιῶτες Χριστοῦ

Λήψη

105(α)

Κύριε τῶν Δυνάμεων

Λήψη

105(β)

Τά Πάθη Του

Λήψη

106(α)

Ἡ ἄρνησις τοῦ Πέτρου

Λήψη

106(β)

Ὁ Λόγος

Λήψη

107(α)

Συγχώρεσις

Λήψη

107(β)

Ἡ Πηγή τῆς Χαρᾶς

Λήψη

108

Μᾶς διδάσκουν τά Ἔθνη

Λήψη

109

Τό φοβερότερον ἡφαίστειον

Λήψη

110(α)

Αὐτογνωσία

Λήψη

110(β)

Τό Μέγα Ἔλεος

Λήψη

111

Αὐτογνωσία

Λήψη

112

Ραντιεῖς μέ ὑσσώπω

Λήψη

113

Καρδίαν Καθαράν (ἀ' μέρος)

Λήψη

114

Καρδίαν Καθαράν (β' μέρος)

Λήψη

115

Διδάξω ἀνόμους τᾶς ὁδούς Σου

Λήψη

116

Ρύσε μέ ἐξ αἱμάτων

Λήψη

117

Ταπεινή Καρδία

Λήψη

118

Ἡ φωτογραφία μας

Λήψη

119

Οἱ Τρεῖς φίλοι

Λήψη

120

Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι Παντοδύναμος

Λήψη

121

Ἑνωτικοί καί ἀνθενωτικοί

Λήψη

122

Κάτω τά χέρια ἀπό τήν Ἐκκλησία

Λήψη

123

Ἀγώνας γιά μία Ἐλεύθερη Ἐκκλησία

Λήψη

124

Ἐντυπώσεις ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη

Λήψη

125

Ὑπάρχει δίψα Δικαιοσύνης

Λήψη

126

Ἀπό τήν ζωή μου ὡς Ἱεροκήρυκος

Λήψη

127

Τά δυό Θαύματα

Λήψη

128

Τό ἐστεμμένον Θηρίον τῆς Ἀποκαλύψως

Λήψη

129

Τακτική Ἀγῶνος

Λήψη

130

Εὐχαριστία καί δυσάρεστα

Λήψη

131

Σιωνισμός - Μία λερναία ὕδρα

Λήψη

132

Τρελλός

Λήψη

133

Κρυπτοχριστιανοί

Λήψη

134

Ψευδοχριστιανοί

Λήψη

135

Ὀλίγοι θά νικήσουν

Λήψη

136

Ὑποδείγματα ἠρωϊκής ἀντιστάσεως

Λήψη

137

Ἕλληνες μή βλασφημεῖτε

Λήψη

138

Ἐθνική αὐτοκτονία

Λήψη

139

Τό Εὐαγγέλιον ἀνεφάρμοστον

Λήψη

140

Ἀναμνήσεις

Λήψη

141

Ὑπόδειγμα Ἱεραποστολικῆς Δράσεως

Λήψη

142

Ἡ Θεία Κοινωνία

Λήψη

143

Ποιούς θά ψηφίσετε

Λήψη

144

Ὄχι τήν Κυριακή

Λήψη

145

Διδάγματα ἐξ Ἀλβανίας

Λήψη

146

Τρεῖς Προφῆται

Λήψη

147

Ταπείνωσις - Μετάνοια - Κρίσις

Λήψη

148

α) Ὑπαπαντή β) Ἐπιτρέπεται

Λήψη

149(α)

Νηστεία

Λήψη

149(β)

Συγχώρεσις

Λήψη

150(α)

Κύριε τῶν Δυνάμεων

Λήψη

150(β)

Ἀκάθιστος Ὕμνος

Λήψη

151

Ὀρθοδοξία-Εἰκόνες

Λήψη

152

α) Ὁ ἄφθαστος β) Οἱ ἄφωνοι ρήτορες

Λήψη

153

Τό μεγαλύτερο κακό

Λήψη

154

Ἡ ἀλήθεια γαί τήν ψυχή

Λήψη

155

Ἡ Μητέρα τῶν Ἀρετῶν

Λήψη

156(α)

Ἕνας καθρέπτης

Λήψη

156(β)

Τό πρώτον

Λήψη

157(α)

Ἡ Παρθενία

Λήψη

157(β)

Ἑλλάς, Δεύρω ἔξω

Λήψη

158

Τό Μέγα Μυστήριον

Λήψη

159(α)

Οὐαί Ὑμίν

Λήψη

159(β)

Ἐν πολλαίς ἁμαρτίαις

Λήψη

160(α)

Ἡ φιλαργυρία

Λήψη

160(β)

Χριστός Ἀνέστη

Λήψη

161

Ὁμιλίαι εἰς Πάρον

Λήψη

162

Ἀπαντῶ εἰς τούς κατηγόρους μου

Λήψη

163

Ὄχι εἰς τόν Ἀγγελόπουλον καί Σία

Λήψη

164

Οἱ ἐχθροί του Σταυροῦ

Λήψη

165

Φιάλαι Ἀποκαλύψεως

Λήψη

166

Μή φοβοῦ τό μικρόν ποίμνιον

Λήψη

167(α)

Αἰώνια λύτρωση

Λήψη

167(β)

Ὁ Κύριος Ἐγγύς

Λήψη

168(α)

Ἡ Ξηρανθεῖσα Συκῆ

Λήψη

168(β)

Ὁ Χιτών

Λήψη

169

α) Ὁ γογγισμός β) Οἱ δυό μαθήτριαι

Λήψη

170(α)

Χριστιανοί

Λήψη

170(β)

Σεισμός

Λήψη

171(α)

Ἅγιο Πνεῦμα

Λήψη

171(β)

Ὁ ἐμπαιγμός

Λήψη

172(α)

Συνείδησις

Λήψη

172(β)

Ἡ Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ

Λήψη

173

Δυό ἀστέρια τῆς καρδίας μας

Λήψη

174

α) Μιμηταί τοῦ Παύλου β) Προλήψεις

Λήψη

175

α) Αἱρετικοί β) Διχόνοια

Λήψη

176

Τό Τίμιον Ὄνομα

Λήψη

177

Ρεκόρ ἁμαρτιῶν

Λήψη

178

Ὅλοι στόν Ἀγώνα

Λήψη

179(α)

Περί Μακροθυμίας

Λήψη

179(β)

Πρόσεχε

Λήψη

180(α)

Ἐξέλθετε

Λήψη

180(β)

Πορνικοί ἄνθρωποι

Λήψη

181(α)

Περί πορνείας

Λήψη

181(β)

Ὑπνοβάτες

Λήψη

182(α)

Συνείδησις

Λήψη

182(β)

Πίστις

Λήψη

183(α)

Τό Εὐαγγέλιο

Λήψη

183(β)

Ταπεινοί στόν Θρόνο

Λήψη

184(α)

Περί Ὑπακοῆς

Λήψη

184(β)

Χριστός Ἀνέστη

Λήψη

185

Μία Χρυσοστομική ἀνθοδέσμη

Λήψη

186

Ἕνας μεγάλος κίνδυνος

Λήψη

187

Ἕνα φοβερό ἁμάρτημα

Λήψη

188

Ποῦ εἶναι ἡ Ἐνότις

Λήψη

189

Τά ζῶα διδάσκουν

Λήψη

190(α)

Καρποφόρα δένδρα

Λήψη

190(β)

Περί θλίψεως

Λήψη

191(α)

Στήν φυλακή

Λήψη

191(β)

Τά μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ

Λήψη

192(α)

Οἱ Ἅγιοι Πάντες

Λήψη

192(β)

Τά κρυπτά

Λήψη

193

α) Ὁ Εὐεργέτης β) Δικαίωση

Λήψη

194(α)

Καιρῶ δεκτῶ

Λήψη

194(β)

Τί καυχᾶσαι

Λήψη

195(α)

Τό Εὐαγγέλιον

Λήψη

195(β)

Ὁ Ἅγιος Φίλιππος

Λήψη

196

α) Οἰκοδομῆ β) Χωράφι

Λήψη

197(α)

Προφάσεις

Λήψη

197(β)

Ἡ Μεγαλύτερη δύναμη

Λήψη

198(α)

Μακροθυμία-Βλασφημία

Λήψη

198(β)

Τήν Πίστην τετήρηκα

Λήψη

199(α)

Μετανοεῖτε

Λήψη

199(β)

Τό παράπονο τοῦ Χριστοῦ

Λήψη

200(α)

Ὑπερηφάνεια

Λήψη

200(β)

Ἄσωτοι

Λήψη

201(α)

Φοβερή ἡμέρα

Λήψη

201(β)

Τρεῖς λέξεις

Λήψη

203

Πίστις καί Λογική

Λήψη

204

Διπλή ἑορτή

Λήψη

205

Ἡ ἀρετή τῆς Ἐλπίδος

Λήψη

206

Τό μέγιστον ἀγαθόν ἡ Ἀγάπη

Λήψη

207

Ποιά εἶναι ἡ αἰτία τῶν σεισμῶν

Λήψη

208

Ὁ ἐκ γενετῆς τυφλός ἀναβλέπει

Λήψη

 

 

 

Ἀρνίον Ἑστηκὸς...

† σεβ/τάτου Αὐγουστίνου