Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος...

logos.arnion.gr

Κυριακή - Σύντομον κήρυγμα.

 
«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)

 

ΗΜ/ΝΙΑ

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ

ΛΗΨΗ

22-12-13

1828

Ἡ πίστι τοῦ Ἀβραὰμ

Λήψη

17-12-13

1024-2

Δειγματολόγιο ἐπιθυμιῶν

Λήψη

15-12-13

1827

Θεία πρόσκλησις

Λήψη

12-12-13

922-2

Ὁ ἅγιος Σπυρίδων

Λήψη

08-12-13

921-2

Ὁ ἐκκλησιασμὸς τῆς Κυριακῆς

Λήψη

07-12-13

920-2

«Τὰς θύρας, τὰς θύρας...»

Λήψη

06-12-13

701-2

Περὶ ὑπακοῆς

Λήψη

01-12-13

823-2

Πότε περνάει ὁ Χριστός;

Λήψη

30-11-13

1826

Κάθε ἀπόστολος καὶ μία ἀπόδειξις

Λήψη

24-11-13

1772-2

Ἡ μοιχεία

Λήψη

21-11-13

1017-2

Τὰ παιδιὰ στὴν Ἐκκλησία, τὰ παιδιὰ στὸ Θεό!

Λήψη

17-11-13

1825

«Τί νὰ κάνω;...»

Λήψη

10-11-13

911-2

Ὁ δρόμος τῆς ἀγάπης

Λήψη

08-11-13

1824

Τὸ μεγαλεῖο τοῦ ἀνθρώπου

Λήψη

03-11-13

1114-2

Ἡ πέραν τοῦ τάφου ζωὴ

Λήψη

28-10-13

1823

Ἡ θρησκευτικότις τῶν Ἑλλήνων

Λήψη

27-10-13

1822

Εἴδη σπορᾶς

Λήψη

26-10-13

733-2

Θεὲ τοῦ Δημητρίου, βοήθει μας!

Λήψη

20-10-13

1011-2

Λεγεὼν

Λήψη

18-10-13

1008-2

Ὁ βίος καὶ τὰ συγγράμματα τοῦ ἁγίου

Λήψη

13-10-13

907-2

Τέσσερις κατηγορίες ἀκροατῶν

Λήψη

06-10-13

1821

Ἔπαινος χηρῶν

Λήψη

26-09-13

693-2

Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ

Λήψη

22-09-13

1820

Ἡ ἀναγκαιότης τῆς διδαχῆς

Λήψη

15-09-13

1105-2

Ἡ ὑψίστη ἀξία τοῦ ἀνθρώπου

Λήψη

14-09-13

727-2

Τί σημαίνει ὁ σταυρὸς

Λήψη

08-09-13

808-2

Τὸ καύχημα τῶν Χριστιανῶν

Λήψη

07-09-13

898-2

Ἡ εὐθύνη τῶν γονέων γιὰ τὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν

Λήψη

04-09-13

1819

Ἡ γενναιότητα τοῦ ἐπισκόπου

Λήψη

01-09-13

1818

«Σὲ συμβουλεύω ν' ἀγοράσῃς κολλύριο!»

Λήψη

29-08-13

805-2

Τέσσερα διδάγματα

Λήψη

25-08-13

687-2

Ἀγοράστε ἀσύρματο!

Λήψη

18-08-13

1817

Κανείς πεινασμένος

Λήψη

15-08-13

723-2

Διδάγματα ἀπὸ τὴν Κοίμησι τῆς Θεοτόκου

Λήψη

11-08-13

1816

Πρὸς τὴν ὕπαιθρο

Λήψη

06-08-13

688-2

Ἡ φωνὴ ἀπὸ τὸν οὐρανὸ

Λήψη

04-08-13

1815

Ἡ ἀκτινογραφία τῆς καρδιᾶς

Λήψη

01-08-13

797-2

Οἱ ἀρετὲς τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου

Λήψη

27-07-13

686-2

«Στενὴ καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδός»

Λήψη

26-07-13

1515-2

Γυναῖκες, στολισθῆτε!

Λήψη

25-07-13

718-2

Ἕνας βράχος ἀρετῆς

Λήψη

21-07-13

792-2

Πίστις, ἡ μεγαλυτέρα δύναμις

Λήψη

20-07-13

1089-2

Ἡ εὐφορία τῆς γῆς

Λήψη

14-07-13

987-2

Ὁ Χριστιανὸς φῶς τοῦ κόσμου

Λήψη

07-07-13

790-2

Ἡ ἐκλογὴ τῶν ἀποστόλων

Λήψη

01-07-13

1814

Πῶς θ' ἀντιμετωπίσουμε τὴν κρίσι;

Λήψη

30-06-13

1813

Ἡ ἔρημος γῆ κῆπος Θεοῦ

Λήψη

29-06-13

985-2

Παῦλος ὁ ἀπόστολος

Λήψη

24-06-13

1812

Ἡ ἁγία Τριὰς πρότυπο ἑνότητος

Λήψη

23-06-13

1811

Ἔχουμε Πνεῦμα ἅγιο;

Λήψη

16-06-13

681-2

Ἡ προσευχὴ

Λήψη

13-06-13

1810

Ἀνάστασις - Ἀνάληψις

Λήψη

09-06-13

979-2

Ἡ μαγεία

Λήψη

02-06-13

782-2

Πῶς θὰ παρηγορηθοῦμε στὶς θλίψεις

Λήψη

29-05-13

1809

Γιατί ἔπεσε ἡ Βυζαντινὴ αὐτοκρατορία;

Λήψη

26-05-13

974-2

Παράλυτος καὶ παράλυτοι

Λήψη

19-05-13

679-2

Ἡ καλὴ καὶ ἡ κακὴ γυναίκα

Λήψη

12-05-13

972-2

Ἕνα σπουδαιότατο εὐαγγέλιο

Λήψη

05-05-13

1808

Οἱ δύο τράπεζες

Λήψη

03-05-13

1806

«Ἀληθῶς Θεοῦ Υἱὸς ἦν οὗτος»

Λήψη

03-05-13

1807

«Ὥσπερ πελεκάν...»

Λήψη

02-05-13

714-2

Ἔνοχοι τοῦ ἀνοσιουργήματος

Λήψη

01-05-13

868-2

«Βλέπε, χρημάτων ἐραστά»

Λήψη

28-04-13

768-2

Πρακτικὰ διδάγματα

Λήψη

26-04-13

974-2

Παράλυτος καὶ παράλυτοι

Λήψη

21-04-13

767-2

Εἶστε ἕτοιμοι γιὰ νὰ πλησιάσετε στὴ θεία κοινωνία;

Λήψη

19-04-13

679-2

Ἡ καλὴ καὶ ἡ κακὴ γυναίκα

Λήψη

19-04-13

1805

Ἡ παρθενία προϋπόθεσις εὐτυχισμένου γάμου

Λήψη

14-04-13

956-2

Παιδί, τὸ σπουδαιότερο πρόβλημα

Λήψη

12-04-13

972-2

Ἕνα σπουδαιότατο εὐαγγέλιο

Λήψη

12-04-13

1804

Τὸ χρέος ἐξωφλήθη

Λήψη

07-04-13

1803

Ὁ τίμιος σταυρὸς

Λήψη

05-04-13

959-2

Ὁ παραλογισμὸς τοῦ συγχρόνου πολιτισμοῦ

Λήψη

05-04-13

1808

Οἱ δύο τράπεζες

Λήψη

03-04-13

1806

«Ἀληθῶς Θεοῦ Υἱὸς ἦν οὗτος»

Λήψη

03-04-13

1807

«Ὥσπερ πελεκάν...»

Λήψη

02-04-13

714-2

Ἔνοχοι τοῦ ἀνοσιουργήματος

Λήψη

01-04-13

868-2

«Βλέπε, χρημάτων ἐραστά»

Λήψη

31-03-13

1802

Ἐπάνοδος στὴν πίστι

Λήψη

25-03-13

676-2

Τίποτε ἀδύνατο γιὰ τὸ Θεὸ

Λήψη

24-03-13

1801

Ἡ Ὀρθοδοξία, νά τὸ ἰδανικό μας

Λήψη

22-03-13

852-2

Ὕψος-βάθος

Λήψη

20-03-13

757-2

Τί εἶνε ἡ Προηγιασμένη

Λήψη

17-03-13

851-2

Ὑπνοβάτες

Λήψη

17-03-13

1800

Ἡ ἐλεημοσύνη

Λήψη

10-03-13

753-2

Τὸ θεῖο δικαστήριο

Λήψη

03-03-13

1799

Ἂς κλάψουμε...

Λήψη

24-02-13

749-2

Σύγχρονοι ὑπερήφανοι

Λήψη

17-02-13

846-2

Ὑπόδειγμα πίστεως

Λήψη

12-02-13

1798

Οὔτε ἕνα γιῶτα!

Λήψη

10-02-13

845-2

Γιατί ζοῦμε;

Λήψη

06-02-13

750-2

Μία ποίμνη, εἷς ποιμήν

Λήψη

03-02-13

819-2

Διαμάντια τοῦ Χριστοῦ

Λήψη

02-02-13

748-2

Ὁ πρεσβύτης Συμεὼν

Λήψη

30-01-13

747

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι ὡς ὑποδείγματα μαθητῶν

Λήψη

27-01-13

842

Ἀνάγκη μετανοίας

Λήψη

20-01-13

708

Εὐγνωμοσύνη

Λήψη

17-01-13

839

Ὁ Μέγας Ἀντώνιος

Λήψη

13-01-13

707

Μετανοεῖται

Λήψη

07-01-13

1797

«Οὐκ ἔξεστί σοι...»

Λήψη

06-01-13

706

Ὁ Ἰορδάνης ποταμὸς

Λήψη

01-01-13

1796

Δὲν εἴμαστε μόνοι

Λήψη