Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος...

logos.arnion.gr

Ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως Τοῦ Σωτῆρος

 

A/A

ΗΜ/ΝΙΑ

ΚΗΡΥΓΜΑ

ΘΕΜΑ

ΛΗΨΗ

1

05-08-93

Ἑσπερινός
(Ἱ.Ν. Μεταμορ. Κρανίδη)

Διατί παραλαμβάνει τούς τρεῖς (δ. 19')

Λήψη

2

06-08-93

Θ. Λειτουργία
(Ἱ.Ν. Μεταμορ. Κρανίδη)

Ἡ θεότης τοῦ χοῦ κατά τήν Μεταμόρφωσιν (δ. 23')

Λήψη

3

//1996

 

(δ. 13')

Λήψη

4

//1996

 

(δ. 14')

Λήψη

5

05-08-03

Ἑσπερινός
(Ἱ.Ν. Μεταμορ. Κρανίδη)

Διατί τούς τρεῖς Ἀποστόλους (δ. 17')

Λήψη

6

06-08-03

Θ. Λειτουργία
(Ἱ.Ν. Μεταμορ. Κρανίδη)

Διατί πρό τοῦ πάθους, διατί ὁ Μωϋσῆς καί ὁ Ἠλίας, διατί ἡ νεφέλη (δ. 13')

Λήψη

7

//2005

 

Ὁμιλίαι Μεταμορφώσεως (δ. 27')

Λήψη

 

Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ