Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος...

logos.arnion.gr

Τιμίου Σταυροῦ

 

A/A

ΗΜ/ΝΙΑ

ΚΗΡΥΓΜΑ

ΘΕΜΑ

ΛΗΨΗ

1

26-03-95

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Συνάξ. Θεοτ. Κρανίδη)

Γ' Κυριακή Νηστειῶν
Δεῦτε πιστοί τό ζωοποιόν Ξύλον προσκυνήσωμεν (δ. 29')

Λήψη

2

14-09-99

 

Χαιρετισμοί Τιμίου Σταυροῦ
Πάντων ἐστι θαυμαστότερος ὁ Τίμιος Σταυρός (Ἁγ. Ἰωάν. Δαμασκηνοῦ) (δ. 16')

Λήψη

3

18-03-01

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Κρανίδιον)

Γ' Κυριακή Νηστειῶν
Ὁ Σταυρός τό μέγιστον θαῦμα (Ἁγ. Ἰωάν. Δαμασκηνού - Τόμ. 1, 448-450) (δ. 31')

Λήψη

4

14-09-03

 

Χαιρετισμοί Τιμίου Σταυροῦ
(δ. 10')

Λήψη

5

14-09-03

 

Χαιρετισμοί Τιμίου Σταυροῦ
(δ. 10')

Λήψη

6

//2004

 

Ὕψωσις Τιμίου Σταυροῦ
“Όστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθείν” (δ. 12')

Λήψη

7

//2004

 

Χαιρετισμοί Τιμίου Σταυροῦ
Ὕμνος ἅπας μειοῦται (δ. 15')

Λήψη

8

13-14/9/2005

 

Χαιρετισμοί Τιμίου Σταυροῦ
(δ. 29')

Λήψη

9

14-09-06

 

Χαιρετισμοί Τιμίου Σταυροῦ
(δ. 11')

Λήψη

10

//2006

 

Χαιρετισμοί Τιμίου Σταυροῦ
Ὁ Ἁγ. Ἰωάν. Χρυσόστομος διά τόν Σταυρόν (δ. 8')

Λήψη

 

Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ