Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος...

logos.arnion.gr

Ὁ Ἀληθής Γιαχβέ

 

A/A

ΗΜ/ΝΙΑ

ΚΗΡΥΓΜΑ

ΘΕΜΑ

ΛΗΨΗ

1

01-11-98

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Κρανίδιον)

"Τό Ὄνομα", "Ἐγώ Εἰμί Ὁ Ὧν" (δ. 43')

Λήψη

2

08-11-98

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Κρανίδιον)

"Ὁδός Κυρίου", "Ἡμέρα Κυρίου" (συνέχεια) (δ. 35')

Λήψη

3

15-11-98

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Κρανίδιον)

"Κύριος παρά Κυρίου", "Χείρ Κυρίου", "Ὄνομα Κυρίου" (δ. 43')

Λήψη

4

22-11-98

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Κρανίδιον)

"Ἀλληλούια", "Ἰησοῦς" (δ. 33')

Λήψη

5

29-11-98

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Κρανίδιον)

"Ἐμμανουήλ", "Ὁ ζῶν" (δ. 39')

Λήψη

6

06-12-98

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Κρανίδιον)

"Ἅγιος", "Ἐρευνῶν καρδίας" (δ. 40')

Λήψη

7

13-12-98

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Κρανίδιον)

Ἐπί τῇ βάσει τῆς παραδόσεως τοῦ Εὐαγ. Νόμου καί τῆς ἀφοσιώσεως τῶν ὀπαδῶν Του (δ. 40')

Λήψη

 

Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ