Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος...

logos.arnion.gr

Πατερικά

 

A/A

ΗΜ/ΝΙΑ

ΚΗΡΥΓΜΑ

ΘΕΜΑ

ΛΗΨΗ

1

19-01-96

Ἑσπερ. κήρυγ.

Ἁγίου Ἀντωνίου - Διδασκαλία ἀπό Φιλοκαλίαν
(δ. 38')

Λήψη

2

21-01-96

Ἑσπερ. κήρυγ.

Ἁγίου Ἀντωνίου - Διδασκαλία ἀπό Φιλοκαλίαν
(δ. 43')

Λήψη

3

26-01-96

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἐρμιόνη)

Ἁγίου Ἀντωνίου - Διδασκαλία ἀπό Φιλοκαλίαν
Περί ἀρετῆς (δ. 37')

Λήψη

4

23-02-96

Ἑσπερ. κήρυγ.

Ἀγών
Περί Ἰώβ & πολέμου δαιμονικοῦ (Ἁγίου Ἀθανασίου - διδαχή Ἁγίου Ἀντωνίου) (δ. 43')

Λήψη

5

17-01-99

Ἑσπερ. κήρυγ.

Ἁγίου Ἀντωνίου - Διδασκαλία ἀπό Φιλοκαλίαν - Κεφ. 1, 2 & 3 Φιλοκαλίας
(δ. 30')

Λήψη

6

24-01-99

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Κρανίδιον)

Ἁγίου Ἀντωνίου - Διδασκαλία ἀπό Φιλοκαλίαν - Κεφ. 7
(δ. 36')

Λήψη

7

31-01-99

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Κρανίδιον)

Ἁγίου Ἀντωνίου - Διδασκαλία ἀπό Φιλοκαλίαν - Κεφ. 8 Φιλοκαλίας
(δ. 26')

Λήψη

8

02-02-99

Ἑσπερ. κήρυγ.

Ἁγίου Ἀντωνίου - Διδασκαλία ἀπό Φιλοκαλίαν
Περί δαιμόνων καί πολέμου κατ' αὐτῶν' (δ. 43')

Λήψη

9

14-02-99

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Κρανίδιον)

Ἁγίου Ἀντωνίου - Διδασκαλία ἀπό Φιλοκαλίαν - Κεφ. 10 Φιλοκαλίας
(δ. 37')

Λήψη

10

21-02-99

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἐρμιόνη)

Ἁγίου Ἀντωνίου - Διδασκαλία ἀπό Φιλοκαλίαν
Περί δαιμόνων - Τό τέλος τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου (δ. 33')

Λήψη

11

16-01-00

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Κρανίδιον)

Ἁγίου Ἀντωνίου - Διδασκαλία ἀπό Φιλοκαλίαν
Προσωπικός ἀγών (δ. 35')

Λήψη

12

28-01-00

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἐρμιόνη)

Ἁγίου Ἐφραίμ
Ὁ Ἅγιος Ἐφραίμ διά τόν Μέγαν Βασίλειον (δ. 33')

Λήψη

13

20-10-00

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Δοκιμασίαι
Περί τῶν θλίψεων τῶν Ἁγίων (Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου) (δ. 31')

Λήψη

14

27-10-00

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἐρμιόνη)

Ἁγία Γραφή
Ἡ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς κατά τόν Ἅγιον Ἰωάννη Χρυσόστομο (δ. 43')

Λήψη

15

14-01-01

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ. Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Ταπείνωσις
Περί ταπεινώσεως (Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου) (δ. 35')

Λήψη

16

21-01-01

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ. Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Ταπείνωσις
Περί ταπεινώσεως (Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου) (δ. 33')

Λήψη

17

28-01-01

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ. Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Ταπείνωσις
Περί ταπεινώσεως (Μεγάλου Ἀθανασίου) (δ. 44')

Λήψη

18

04-02-01

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ. Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Ἀγών
Περί πνευματικοῦ ἀγῶνος (Μεγάλου Ἀθανασίου) (δ. 44')

Λήψη

19

18-02-01

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ. Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Μετάνοια
Περί μετανοίας (Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου) (δ. 44')

Λήψη

20

21-10-01

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ. Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Σταύρωσις - Ε.Π.Ε., τόμ 1, 286-294
Διατί ἐσταυρώθη Ὁ Χριστός (Μεγάλου Ἀθανασίου λόγος περί ἐνανθρωπήσεως) (δ. 39')

Λήψη

21

27-01-02

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ. Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Ἐπιστολή
Μελέτη τῆς πρός Κυριακόν ἐπιστολῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου (δ. 42')

Λήψη

22

31-03-02

 

Προσευχή
Ἡ ἀδιάλειπτος προσευχή καί ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς (δ. 32')

Λήψη

23

05-07-02

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Θεότης - Ἔκδοσις ἀκριβῆς ὀρθοδ. πίστεως, τόμ. 1, 54 α, 1
Τό ἀκατάληπτόν της Θεότητος (Ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ) (δ. 36')

Λήψη

24

12-07-02

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Ρητά καί ἄρρητα - Ἔκδοσις ἀκριβῆς ὀρθοδ. πίστεως, τόμ. 1, 56 - α' 2
Περί ρητῶν καί ἀρρήτων (Ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ). (δ. 27')

Λήψη

25

26-07-02

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Θεότης - Ἔκδοσις ἀκριβῆς ὀρθοδ. πίστεως, τόμ. 1, 60 - α' 3
Ἀπόδειξις ὅτι ἔστι Θεός (Ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ). (δ. 34')

Λήψη

26

06-12-02

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Κοιμ. Θεοτόκου)

Μετάληψις
Χρόνος καί τρόπος συμμετοχῆς μας εἰς τήν Θ. εὐχαριστίαν (Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου) (δ. 46')

Λήψη

27

13-12-02

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Κοιμ. Θεοτόκου)

Μετάληψις
Χρόνος καί τρόπος συμμετοχῆς μας εἰς τήν Θ. εὐχαριστίαν (Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου) (συνέχεια) (δ. 40')

Λήψη

28

   

Μετάληψις
(δ. 3')

Λήψη

29

04-07-03

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Ὁμιλία Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου εἰς Ἀπόστολον Πέτρον καί Πρόφ. Ἠλίαν (συνέχεια) (δ. 21')

Λήψη

30

11-07-03

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Ὁμιλία Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου εἰς Ἀπόστολον Πέτρον καί Πρόφ. Ἠλίαν (τέλος) (δ. 25')

Λήψη

31

18-07-03

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Λόγος ἐγκωμιαστικός του Ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης εἷς τήν Ἁγίαν Μακρίναν (τό τέλος τῆς Ἁγίας) (δ. 40')

Λήψη

32

19-11-06

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ. Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Προσευχή
Περί προσευχῆς (Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου) (δ. 41')

Λήψη

33

26-11-06

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ. Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Προσευχή
Περί προσευχῆς (Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου) (συνέχεια) (δ. 38')

Λήψη

34

 

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Νηστεία - Ε.Π.Ε., τόμ. 49, σελ. 307
Ὁμιλία Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου περί νηστείας (δ. 30')

Λήψη

35

   

Σάρκωσις
Ὁμιλία Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου εἷς τήν σάρκωσιν Τοῦ Λόγου (δ. 38')

Λήψη

 

Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ