Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος...

logos.arnion.gr

Χριστουγέννων

 

A/A

ΗΜ/ΝΙΑ

ΚΗΡΥΓΜΑ

ΘΕΜΑ

ΛΗΨΗ

1

17-12-93

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Ματθ. β', 1-12
(δ. 44')

Λήψη

2

19-12-93

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ. Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Ματθ. α', 1-12
(δ. 44')

Λήψη

3

14-01-94

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Ματθ. ια', 7-11
(δ. 38')

Λήψη

4

14-12-94

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Κρανίδιον)

Ὁμιλία Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ εἷς τά Χριστούγεννα (δ. 36')

Λήψη

5

16-12-94

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Λουκ. γ', 23 & εξ.
Γενεαλογία Χριστοῦ (δ. 42')

Λήψη

6

18-12-94

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ. Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Ὁμιλία Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ εἷς τήν Γέννησιν Τοῦ Χριστοῦ (δ. 42')

Λήψη

7

15-12-95

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἐρμιόνη)

Ματθ. β', 13-18
(δ. 41')

Λήψη

8

22-12-95

Ἑσπερ. κήρυγ.

Περί μάγων καί ἀστέρος (ἀπό Ζυγαβηνόν) (δ. 43')

Λήψη

9

12-01-96

Ἑσπερ. κήρυγ.

Ματθ. γ', 13-17
(δ. 45')

Λήψη

10

14-01-96

Ἑσπερ. κήρυγ.

Ματθ. γ', 1-17
(δ. 45')

Λήψη

11

19-12-97

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἐρμιόνη)

Λόγος Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου εἷς τήν Τοῦ Χριστοῦ Γέννησιν (δ. 46')

Λήψη

12

18-12-98

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἐρμιόνη)

Ματθ. α', 17-25
Ζυγαβηνός (δ. 46')

Λήψη

13

20-12-98

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἐρμιόνη)

Ματθ. β', 1-2
Ζυγαβηνός (δ. 37')

Λήψη

14

 

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Κοιμ. Θεοτ. Ἐρμιόνη)

Λουκ. β', 8-20
Οἱ ποιμένες ἐνώπιον τοῦ μυστηρίου τῆς σαρκώσεως (δ. 31')

Λήψη

15

 

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Κοιμ. Θεοτ. Ἐρμιόνη)

Λουκ. β', 8-20
Οἱ ποιμένες ἐνώπιον τοῦ μυστηρίου τῆς σαρκώσεως (δ. 37')

Λήψη

16

22-12-00

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Ἠσ. ζ',10-16, η',1-4 & 8-10
(δ. 38')

Λήψη

17

21-12-01

Ἑσπερ. κήρυγ.

Ε.Π.Ε. τόμ. 56, σελ. 385
Ὁμιλία Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου εἰς τά Χριστούγεννα (δ. 47')

Λήψη

18

20-12-02

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Κοιμ. Θεοτ. Ἐρμιόνη)

Ἡ μορφή τοῦ Ἰωσήφ εἷς τό γεγονός Τῶν Χριστουγέννων (δ. 46')

Λήψη

19

22-12-02

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ. Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Τά πρόσωπα Τῶν Χριστουγέννων (δ. 39')

Λήψη

20

19-12-03

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Ματθ. β', 13-23
(δ. 43')

Λήψη

21

21-12-03

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ. Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Ματθ. α', 1-25
(δ. 47')

Λήψη

22

17-12-04

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἐρμιόνη)

Πρόσωπα (δ. 38')

Λήψη

23

19-12-04

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Κρανίδιον)

Θαύματα (δ. 33')

Λήψη

24

14-01-05

 

Λουκ. γ΄,7-14
(δ. 31')

Λήψη

25

 

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Ἡ ταπείνωσις Τοῦ Σαρκοθέντος (δ. 37')

Λήψη

26

25-12-06

Λειτουρ. κήρυγ.

(δ. 17')

Λήψη

27

31-12-06

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ. Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Ἀρχή τοῦ Εὐαγγελίου (δ. 16')

Λήψη

 

Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ