Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος...

logos.arnion.gr

 

Τριώδιον

 

Κυριακή Τελώνου καί Φαρισαίου

 

A/A

ΗΜ/ΝΙΑ

ΟΜΙΛΙΑ

ΘΕΜΑ

ΛΗΨΗ

1

07-02-93

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Ἡ ἔννοια τοῦ Τριωδίου (δ. 37')

Λήψη

2

20-02-94

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Κατανυκτικόν Τριώδιον (δ. 44')

Λήψη

3

04-02-96

Ἑσπερ. κήρυγ.

(δ. 46')

Λήψη

4

09-02-98

Ἑσπερ. κήρυγ.

Ὁμιλία Ἄγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ (δ. 31')

Λήψη

5

20-02-00

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἐν κρανιδίῳ)

Ἀνάλυσις παραβολῆς (δ. 41')

Λήψη

6

17-02-02

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Εἰσαγωγικόν Τριωδίου - Ὁμιλία Ἄγ. Ι. Χρυσοστόμου περί γέλωτος καί εὐτραπελίας (δ. 46')

Λήψη

7

24-02-02

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Κατανυκτικόν Τριώδιον (δ. 39')

Λήψη

8

14-02-03

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Κοιμ. Θεοτ. Ἐρμιόνη)

Ὕμνοι Τελώνου καί Φαρισαίου (δ. 47')

Λήψη

9

//2004

Ἑσπερ. κήρυγ.

Κείμενον Ἄγ. Ἀθανασίου (δ. 43')

Λήψη

10

//2005

Ἑσπερ. κήρυγ.

Φαρισαϊσμός (δ. 39')
Ματθ. κγ',1-10

Λήψη

11

12-02-06

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἐν κρανιδίῳ)

Ἀνάλυσις Εὐαγγελικῆς περικοπῆς (δ. 43')

Λήψη

12

28-01-07

Ἑσπερ. κήρυγ.

Αὐτοπεποίθησις (δ. 44')

Λήψη

 

Κυριακή τοῦ Ἀσώτου

 

A/A

ΗΜ/ΝΙΑ

ΟΜΙΛΙΑ

ΘΕΜΑ

ΛΗΨΗ

1

21-02-93

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Ἀνάλυσις Εὐαγγελικῆς περικοπῆς (δ. 43')

Λήψη

2

27-02-94

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Ἀνάλυσις Εὐαγγελικῆς περικοπῆς (δ. 42')

Λήψη

3

19-02-95

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

(δ. 47')
Λουκ. ιε', 11-32

Λήψη

4

11-02-96

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

(δ. 44')

Λήψη

5

15-02-98

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἐν κρανιδίῳ)

Ὁμιλία Ἄγ. Ι. Χρυσοστόμου (δ. 41')

Λήψη

6

25-02-00

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἐρμιόνη)

Ὁμιλία Ἄγ. Ι. Χρυσοστόμου εἰς τήν παραβολήν (δ. 46')
Migne τόμ.61,σελ.781

Λήψη

7

27-02-00

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἐν κρανιδίῳ)

Ἀνάλυσις παραβολῆς ἀπό τόν Ἄγ. Γρηγόριον Παλαμαν (δ. 42')

Λήψη

8

23-02-01

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Θύσατε τόν μόσχον τόν σιτευτόν (δ. 45')

Λήψη

9

03-02-02

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Ἀνάλυσις ἐκ τοῦ Θεοφύλακτου (δ. 42')

Λήψη

10

14-02-03

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Κοιμ. Θεοτ. Ἐρμιόνη)

Ὕμνοι Ἀσώτου (δ. 46')

Λήψη

11

27-02-05

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Ἀληθής μετάνοια (δ. 34')

Λήψη

12

04-02-07

Θεία Λειτουργία
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

"ἄνθρωπός τις εἶχε δύο υἱούς" (δ. 18')

Λήψη

13

05-02-07

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

(δ. 40')

Λήψη

 

Κυριακή τῆς Κρίσεως

 

A/A

ΗΜ/ΝΙΑ

ΟΜΙΛΙΑ

ΘΕΜΑ

ΛΗΨΗ

1

21-02-93

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Περί παραδείσου (δ. 40')

Λήψη

2

06-03-94

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Ἡ Δευτέρα Παρουσία καί ἡ τελική Κρίσις (δ. 39')

Λήψη

3

26-02-95

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

(δ. 47')
Ματθ. κε',31-46

Λήψη

4

18-02-96

Ἑσπερ. κήρυγ.

(δ. 41')

Λήψη

5

02-03-97

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἐν κρανιδίῳ)

Μακαρισμός ΙΕ' π. Παϊσίου - "Ταπείνωσις" (δ. 37')

Λήψη

6

22-02-98

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἐν κρανιδίῳ)

Ὁμιλία Ἄγ. Ι. Χρυσοστόμου (δ. 46')

Λήψη

7

27-02-98

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἐρμιόνη)

Ὁμιλία Μ. Βασιλείου περί Β' Παρουσίας καί Κρίσεως (δ. 40')

Λήψη

8

05-03-00

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἐν κρανιδίῳ)

Ἀνάλυσις Εὐαγγελικῆς περικοπῆς (δ. 37')

Λήψη

9

18-02-01

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Περί Μετανοίας (Ι. Χρυσοστόμου) (δ. 44')

Λήψη

10

10-03-02

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἐν κρανιδίῳ)

Ἀνάλυσις Εὐαγγελικῆς περικοπῆς (δ. 38')

Λήψη

11

06-03-05

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Ἀλήθειαι κειμένου (δ. 31')

Λήψη

12

//2006

Ἑσπερ. κήρυγ.

Ἀληθής Ἀγάπη (δ. 47')

Λήψη

13

11-02-07

Θεία Λειτουργία

Ὅταν ἔλθη (δ. 11')

Λήψη

14

11-02-07

Ἑσπερ. κήρυγ.

Εἰς Κόλασιν αἰώνιον (δ. 49')

Λήψη

 

Κυριακή τῆς Τυρινῆς

 

A/A

ΗΜ/ΝΙΑ

ΟΜΙΛΙΑ

ΘΕΜΑ

ΛΗΨΗ

1

13-03-94

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Ἡ νηστεία καί αἵ προϋποθέσεις της (δ. 43')
Ματθ. στ',16-21

Λήψη

2

13-03-94

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Ἡ νηστεία κατά τόν Μ. Βασίλειον (δ. 40')

Λήψη

3

05-03-95

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Περί κόσμου καί κοσμοκράτορος (δ. 39')
Ιω. ιε',18-20

Λήψη

4

05-03-95

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Ἡ ἐξορία τοῦ Ἀδάμ (Ο Οἴκος Κύρ. Τυρινῆς) (δ. 31')

Λήψη

5

25-02-96

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Ἄγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ ΣΤ' ὁμιλία (δ. 40')
Τόμ. 9

Λήψη

6

25-02-96

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Ἄγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ Ζ' ὁμιλία - "Ἀληθής Νηστεία" (δ. 41')
Τόμ. 9

Λήψη

7

09-03-97

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἐν κρανιδίῳ)

Μακαρισμός ΙΣΤ' π. Παϊσίου - "Ὀλιγάρκεια" (δ. 26')

Λήψη

8

09-03-97

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Ἡ Νηστεία Τοῦ Κυρίου (δ. 33')
Ματθ. δ',1-2

Λήψη

9

01-03-98

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Α' λόγος Μ. Βασιλείου περί Νηστείας (δ. 39')

Λήψη

10

01-03-98

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Β' λόγος Μ. Βασιλείου περί Νηστείας (δ. 42')

Λήψη

11

21-02-99

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Τότε Ὁ Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς τήν ἔρημον (ἔρμην. Ἄγ. Ι. Χρυσοστόμου) (δ. 27')

Λήψη

12

21-02-99

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Μωσής τῷ καιρῷ τῆς ἐγκρατείας (δ. 25')

Λήψη

13

12-03-00

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Ἐξεβλήθη Ἀδάμ... - Ἡ θεολογία τῆς ἁμαρτίας (δ. 34')

Λήψη

14

12-03-00

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Ἡ ἀπάντησις τῶν Μ' Μαρτύρων κατά τόν Μ. Βασίλειον (δ. 25')

Λήψη

15

23-02-01

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Θύσατε τόν μόσχον τόν σιτευτόν (δ. 45')

Λήψη

16

25-02-01

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Ὁμιλία Ἄγ. Ι. Χρυσοστόμου περί νηστείας (δ. 34')

Λήψη

17

17-03-02

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Τίμ. Πρόδ. Κρανίδη)

Καρναβαλικαί ἐκδηλώσεις καί Ἱεροί κανόνες (δ. 46')

Λήψη

18

07-03-03

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Κοιμ. Θεοτ. Ἐρμιόνη)

Ἀνάλυσις ὕμνων Τυρινῆς (δ. 31')

Λήψη

19

09-03-03

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Νηστεύσας Ὁ Κύριος ἡμέρας τεσσαράκοντα (δ. 35')

Λήψη

20

22-02-04

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

(δ. 30')
Ματθ. στ',14-21

Λήψη

21

13-03-05

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Μιμηταί τοῦ Παύλου (δ. 36')
Φιλιπ. γ',17-21

Λήψη

22

28-06-05

Παρασκευή

Κρίσις τελική (δ. 37')

Λήψη

23

05-03-06

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Πτῶσις πρωτοπλάστων (δ. 40')

Λήψη

24

16-02-07

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Κοιμ. Θεοτ. Ἐρμιόνη)

Περί Νηστείας - Μέγ. Βασιλείου (δ. 38')

Λήψη

25

18-02-07

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἐρμιόνη)

Περί Νηστείας - Μέγ. Βασιλείου (δ. 31')

Λήψη

26

18-02-07

Ἑσπερ. κήρυγ.
(Ἱ.Ν. Μεταμορφ. Κρανίδη)

Ἡ νῦξ προέκοψε (δ. 10')

Λήψη